ØKV II/Syd – opfølgning på klage til Planklagenævnet

Planklagenævnet har informeret os om, at der er stor forsinkelse i deres færdigbehandling af vores klage. Den ventes først færdigbehandlet i 3. kvartal 2021 (korrekt “2021”).

Vi har gjort Planklagenævnet opmærksom på risikoen for, at de fejl, der er afledt af den utilstrækkelige miljøvurdering, ikke kan rettes.

Brevet kan læses her.

Er I interesseret i fiber i Ørnekærs Vænge?    Så ager hurtigt

Brugerrådet for Ishøj Fællesantenne har oplyst, at TDC NET er kommet med et godt tilbud, som brugerrådet anbefaler.

Hvis vi i Ishøj kan mobilisere, at 80% tilkendegiver interesse for fiber i de forskellige boligområder, så vil TDC NET etablere fiber helt gratis i næsten hele kommunen. Således bygger TDC NET en ny parallel infrastruktur til internet og TV.

Det betyder, at TDC NET tilkobler din husstand til fibernettet gratis, og derefter kan du købe et abonnement hos en serviceudbyder efter eget valg. I skrivende stund kan der vælges mellem produkter fra 8 forskellige udbydere. Der er ingen tvang forbundet med tilkoblingen til fibernettet, så selvom du får etableret en fiberforbindelse til din bolig, så bestemmer du selv, om og hvornår du vil bestille produkter.

BEMÆRK: Hvis fibernettet bliver etableret erstatter det IKKE dit nuværende TV og internet abonnement. TDC NET leverer kun infrastrukturen. Dvs., at der er tale om en parallel installation til Ishøj Fællesantennes nuværende net. Har du i dag Kabelplus berører fibernettet ikke dit abonnement på Ishøj Fællesantenne. Når fibernet løsningen er klar, så kan du vælge at fortsætte med Kabelplus eller skifte til en anden leverandør via fibernettet. Det er dit valg.

Vi har forstået det således, at fiberforbindelsen bliver ”skudt ind” fra fortovet til et punkt på dit hus, som vender mod vejen, og som du selv kan vælge. Der bliver sat en lille dåse op på indersiden af væggen der, hvor fiberkablet bliver trukket igennem.

Jo flere der tilkendegiver deres interesse og jo hurtigere det sker, så kan dette være med til at påvirke en prioritering af, hvor og hvornår fiber lægges ud. Så hvis du/I i Ørnekærs Vænge ser dette som et godt tilbud, så skynd jer at følge nedenstående retningslinjer.

Hvorfor er det gratis?

TDC NET kan tilbyde tilkoblingen gratis, fordi de har en interesse i at udvikle infrastrukturen i Danmark og kan tjene penge på, at andre lejer sig ind på deres net.

Retningslinjer for tilkendegivelse af din interesse:

Hvis du er interesseret i TDC NETs tilbud, så er det vigtigt, at du hurtigst muligt giver dem en tilkendegivelse via deres hjemmeside.

Sådan gør du:

  1. Gå ind på tdc.dk/fiber
  2. Indtast din adresse i feltet.
  3. TDC NET fortæller dig, at din adresse ikke er en del af TDC NETs fiberudruling lige nu. Men du kan i stedet tilmelde dig deres interesseliste.
  4. Tilmeld dig interesselisten.

Link: tdc.dk/fiber

Når du har tilmeldt dig interesselisten, så har TDC NET registeret din adresse, og du kommer med i deres overblik over tilkendegivelser i de forskellige boligområder i Ishøj.

Nu starter arbejdet med ØKV II/ Syd

Bestyrelsen har i dag snakket med ansatte fra Sjælsø Gruppen vedr byggeriet på ØKV II/Syd. Dette skete da Sjælsø var ude at besigtige grunden mhp kommende opstart.

Sjælsø sagde, at de starter på mandag (2. marts), og første opgave er at arbejde med jorden. Dette vil betyde nogen transport på vores i forvejen små veje. Der vil også blive opsat skurevogne, hvor bl.a. Sjælsø vil være tilgængelige. Byggeriet er planlagt til at være færdig SEP 2021, og jf. Sjælsø er det både Boverian byggeriet og rækkehusene.

Det er bygherren (Boverian), som skal melde ud, at byggeriet starter og forhåbentligt informere mere undervejs. Vi kan kun håbe, at de når at informere beboerne i Ørnekærs Vænge, inden byggeriet starter.

Så fik vi svar fra Ishøj kommune Byråd – vedr ØKV II/Syd

Man skal åbenbart rykke kommunen for at få svar. Da de modtog vores rykker, så skete der noget. I løbet af en dag fik de samlet en række svar. Men hvorfor …. …. er det nødvendigt at rykke. Kommunen bør til enhver tid svare på spørgsmål fra interesserede og engagerede borgere, i stedet for at “glemme at svare”, for det giver et forkert indtryk.

Du kan læse svarere her.

Her er nogle bemærkninger til svarbrevet.

Bestyrelsen noterer sig, at borgmesteren åbenbart mener, at byrådet var godt informeret, men vurderet ud fra deres ansigtstræk, da spørgsmålene blev læst op til byrådsmødet, så er historien en anden.

Det er også noteret at rækkehusene IKKE kan blive bygget førend støjvold etape 2 er færdig. Dvs støjvold fra Ishøj Stationsvej og ned til der, hvor den nuværende støjvold ender. Se svar til punkt 3.
Men det efterlader et meget RELEVANT spørgsmål, som kommunen stadig ikke har taget stilling til: HVAD sker der med det tilbageværende hul, dvs fra hvor støjvolden i dag ender og HELT ned til Greve kommune grænse. Hvornår bliver bygget?
Uden den er der stadig MEGEN støj i området, både for eksisterende borgere samt for kommende borgere i nye bebyggelser.

Kommunen indrømmer at i deres støjberegning, da er der ikke taget højde for andet motorvejsstøj. Se svar til punkt 4.

Endelig er det rart at kommunen erkender deres fejl. Se svar til punkt 9, vedr tvangssammenlægning af grundejerforeninger.

Bestyrelsen holder fortsat øje med kommunen og følger op hvor påkrævet.

NOTE: Opdateret 4 februar.

Hvad sker der for Ishøj Byråd? Hvorfor svarer de ikke på vores spørgsmål?

Bestyrelsen for Ørnekærgård grundejerforening stillede den 7 januar, 2020, på Ishøj kommunes byrådsmøde, en række spørgsmål vedrørende punkt 9, “Endelig vedtagelse af lokalplan 1.88 og kommuneplantillæg 10, Ørnekærs Vænge Syd”. Bestyrelsen blev lovet svar efterfølgende, da borgmesteren ikke mente der var tid til at besvare alle spørgsmålene på selve mødet.

Vi har nu ventet i 3 uger og intet hørt. Hvorfor kan man jo kun gisne over, men en nær tanke er om der er noget at skjule?

Derfor har vi rykket Ishøj Byråd og kommune for svar. Brevet kan ses her.

Vi vender tilbage når vi får svar eller må rykke igen.

Ørnekærs Vænge II/Syd – opfølgning på klage til Planklagenævnet og Miljøstyrelsen

Selvom Ishøj kommune har godkendt lokalplanen for Ørnekærs Vænge Syd/II så fortsætter vi ufortrødent vores arbejde for at sikre at kommunen gør deres arbejde ordentligt, og ikke blot overfladisk – eller synes vi “bøjer lovgivningen” – og uden omtanke for de eksisterende beboere trumfer ny lovgivning igennem til glæde for et mål, som kun de færreste reelt ved hvad er.

Dette er ikke god skik, og derfor har vi også fulgt op på tidligere nævnte klage over forløbet.

Her er dokumentet til Planklagenævnet og her brev til Miljøstyrelsen.

Ørnekærgård på Byrådsmøde 7 januar vedr ØKV II

Medlemmer af bestyrelsen i Grundejerforeningen Ørnekærgård overværede byrådsmødet d. 7. januar 2020. I forbindelse med spørgetiden stillede vi en række spørgsmål om, hvorvidt byrådet er informeret om en række punkter vedrørende Lokalplan 1.88, Ørnekærs Vænge Syd (også kaldet ØKV II).

I kan se spørgsmålene her:

2020, 7 Januar - Spørgsmål vedr ØKV II stillet på byrådsmøde

NOTE: Det håndskrevne spørgsmål lyder: “11. Rådgivende ingeniørfirma vedr. støjberegninger anfører at krav til støjniveau ved 30% åbne vinduer i opholds og soverum anføres i lokalplan.” Det resterende er rimeligt læsbar.

BEMÆRK: Hvis din browser giver problemer med at se spørgsmålene, så kan de også ses her.

Det er borgmesteren, der besvarer spørgsmål i spørgetiden, og han svarede ja til de to første, der mundtligt blev stillet under ét.

For de øvrige spørgsmål bad borgmesteren om at modtage spørgsmålene skriftligt med henblik på at svare senere. Vi må således konstatere, at borgmesteren, der er kommunens øverst ansvarlige for, at byrådsarbejdet foregår på betryggende og fuldt oplyst grundlag, ikke kunne bekræfte dette på stedet.

I stedet blev spørgsmålene umiddelbart efter byrådsmødet afleveret til kommunaldirektøren med henblik på en senere skriftlig besvarelse.

Byrådets debat om lokalplanen bekræftede os i vores bekymring om, hvorvidt byråd og udvalgs medlemmer var informeret om de faktiske forhold. Der blev fra et af partierne i byrådet rejst kritiske spørgsmål til sagsbehandling og, hvorvidt der skulle rejses forbehold til lokalplanen eller behandlingen helt skulle udskydes til uoplyste forhold var afklaret. Men borgmesteren konkluderede på flertalgruppens vegne, at en udsættelse af vedtagelse af lokalplanen ville være det samme som at sige til bygherre, at der ikke kunne bygges. Herefter blev særindstillinger om forbehold og udskydelse frafaldet.

Under debatten oplyste formanden for den socialdemokratiske byrådsgruppe, at høringsparterne i sagen var blevet informeret og havde fået svar på indsigelser. Dette er ikke korrekt. Vi har ikke modtaget nogen form for svar.

Efter afslutning af byrådsmødet foreholdt vi gruppeformanden, at udsagnet ikke var korrekt, hvilket tydeligvis overraskede hende. Vi påpegede også den fejlagtige oplysning overfor både borgmesteren, kommunaldirektøren, direktøren for Teknik og Miljø samt en række af medlemmerne fra Teknik- og Bygningsudvalget.

Vi fik i efterfølgende samtaler med en række politikere bekræftet vores formodning om, at de var mangelfuldt informeret.

I kan se eller gense TV Ishøjs udsendelse fra byråds mødet d. 7. januar 2020

Andet:

I øvrigt kan vi oplyse at vi d. 7. januar 2020 har modtaget svar på vores indlæg i forbindelse med høring vedr. den nye affaldsplan. Vi vender tilbage herom senere.

Hvis I undrer jer over ”hullet” i støjvolden for etape 1 ca. 100m syd for kommunegrænsen mod Vallensbæk, begrundes dette med, at der er ledningsanlæg netop der, som ikke kan tåle trykket fra mængden af jord fra en støjvold i fuld højde. Intentionen er i stedet at supplere med en støjskærm. Men vi må afvente. Der er til tider langt fra tanke til handling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen