Ørnekærgård på byrådsmøde for spørgsmål vedr. støjvold

Repræsentanter for bestyrelsen overværede​ det åbne ​byrådsmøde i Ishøj d. 5. november. Formålet var, at få rejst spørgsmålet overfor det samlede byråd “Går den nye udvidelse af støjvolden mod motorvejen til Greve kommunegrænse eller ej”. I kan se tidligere spørgsmål til Poul Jørgensen, Formand for ​byrådets Bygnings- og Teknikudvalg, på vores hjemmeside. De var ​afledt af Poul Jørgensens oplysninger på kommunens informationsmøde 16. september 2019. Da vi ikke modtag svar på vores henvendelse herom, måtte vi rejse spørgsmålet på byrådsmødet.

Mundtlige spørgsmål skal rettes til Borgmesteren​, så vi spurgte indledningsvis om Poul Jørgensen kunne ​få lov at besvare spørgsmål. Dette blev afvist af Borgmesteren, med supplerende svar, at der var et brev undervejs til Grundejerforeningen. Spørgsmålet blev efterfølgende afleveret/meldt ud til byrådet, dog uden at vi fik fyldestgørende svar.

Efter byrådsmødet havde vi en samtale med Poul Jørgensen. Han havde ikke uventet en anden udlægning af sagen. ​Poul Jørgensen fik udleveret en kopi af mail og brev. Diskussionen varede en rum tid, og Poul Jørgensen udtalte at hullet selvfølgelig skulle lukkes.

​Vi opfordrede kraftigt til allerede nu at iværksætte forberedelse til lokal plan for ​den manglende strækning af støjvoldsprojektet ned mod kommunegrænsen til Greve. ​Vi deltager ​gerne i møde med forvaltningen, og ​Poul Jørgensen ville tale med Borgmesteren herom.

Dagen efter modtog vi mail/brev fra Ishøj Kommune med svar på vores spørgsmål​. Dette kan læses HER

Af andet af interesse for medlemmerne, kan nævnes at nuværende entreprenør på affaldsindsamling har opsagt kontrakten med ophør til 1. januar 2020. Derfor er Ishøj Kommune nu i gang med i samarbejde med 4 andre kommuner at danne et selskab som skal overtage affaldsindsamling.

Omkring fællesantenne er man i gang med at finde køber til nettet. Eksempelvis vil TDC deltage i møde med ​byrådet i starten af december, og forklare hvad de kan levere af udrulning af fiber. Detaljer kan læses i dagsorden for byrådsmødet.

Vedrørende høringssvar til lokalplanforslag 1.88 for Ørnekærs Vænge Syd/ØKV II

Bestyrelsen er i øjeblikket i færd med at udarbejde et høringssvar til Lokalplanforslag 1.88 udarbejdet af Ishøj Kommune vedrørende ny bebyggelse på Ørnekærs Vænge II (Syd).
Som basis for høringssvaret har vi udarbejdet en liste over punkter, vi vurderer er relevante at få behandlet. Vi uploader listen (KLIK HER) på vores hjemmeside, således at den kan inspirere øvrige beboere i området til at afgive høringssvar og ud fra egne holdninger til projektet.
Vi opfordrer så mange som muligt til at gennemgå lokalplanforslaget og afgive høringssvar.
Husk frist for høringssvar er d. 28. oktober/denne måned.
Vær også opmærksom på, at der kan være problemer ved upload, hvorfor man ikke bør vente til absolut sidste minut.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bliver støjvolden, fase 2, bygget helt ned til grænsen ved Greve kommune?

Det har fra formanden for byrådets Teknik- og Bygningsudvalg lydt, at støjvolden mellem Ørnekærs Vænge og motorvejen vil gå helt ned til kommunegrænsen til Greve.
Bestyrelsen er ved at undersøge, om denne nye oplysning er korrekt.
Se vores e-mail herom og brev med påmindelse, som vi har sendt på grund af manglende svar på e-mailen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ørnekærs Vænge II/Syd – klage over manglende miljøvurdering

Bestyrelsen har gennemgået Ishøj Kommunes forslag til lokalplan 1.88 og forslag til kommuneplantillæg nr. 10 vedrørende Ørnekærs Vænge II (“Ørnekærs Vænge Syd”), som blev sendt i høring med brev til alle medlemmers eBoks 5. september 2019.

Det fremgår, at byrådet har godkendt, at der ikke er behov for en egentlig miljøvurdering. Der er i stedet udarbejdet såkaldte “screeninger” af planforslagene.

Efter bestyrelsens opfattelse lever disse “screeninger” ikke op til kravene i lovgivningen, så vi har valgt at klage over byrådets beslutning om at undlade miljøvurdering til Planklagenævnet. Ankefristen var på kun fire uger, dvs. 3. oktober 2019, hvorimod fristen for høringssvar for selve planforslagene er 31. oktober 2019.

Der er et gebyr for at anke til Planklagenævnet på 900 kr. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis vi får helt eller delvis medhold i klagen.

Udgiften til klage er ikke med i grundejerforeningens budget for 2019, så der kan argumenteres for, at bestyrelsen skulle have sikret en generalforsamlings godkendelse af udgiften. Imidlertid har den korte klagefrist medført, at det ikke ville være muligt at indkalde en ekstraordinær generalforsamling inden fristen. Bestyrelsen har vurderet, at det tjener grundejerforeningens interesser bedst at gennemføre klagen, så vi har valgt at gennemføre den uden godkendelse af udgiften på en ekstraordinær generalforsamling.

Klagen kan læses her.

Vedrørende den øvrige del af lokalplanforslaget, hvor klagefristen er i slutningen af denne måned, arbejder vi i bestyrelsen på en liste over hvilke punkter, der bør ændres i det udsendte forslag, og har vores fokus.

Vi vil lægge listen på hjemmesiden i næste uge, hvor hver især kan vurdere ens egen holdning til de enkelte punkter. Det skal således ses som lidt inspiration.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

HUSK – infomøde 16 sep. – TILMELDING SENEST 9 sep. kl 12 – HUSK

Grundejerforeningen gør opmærksom på at der er TILMELDINGSFRIST til infomøde om bebyggelse syd-øst for Ørnekærs Vænge (i daglig tale “Ørnekærs Vænge II”).

FRISTEN er mandag 9 september kl 12:00.

INDEN DA SKAL DU HAVE TILMELDT DIG TIL Camilla P. via email 38637@ishoj.dk. 

Infomødet er 17:00-19:00 med start på udviklingsområdet.

Kommunen skriver desuden at, hvis det regner så afholdes mødet først fra kl 17:30 og da med start og slut på Vibeholmskolen.

Ørnekærs Vænge II – UPDATE

Så er der nyt vedrørende Ørnekærs Vænge II (ØKV II).

Det har været behandlet på et Økonomi- og Planudvalgsmøde den 26 august, 2019, og dermed nu offentligt tilgængeligt.
Se mere her. Se efter punkterne med “Ørnekærs Vænge”.

Her er for nem adgang vist seneste skitseforslag/-oplæg fra kommunen.

Hvis nogen har været ude at gå i området, har man måske bemærket en gravko på ØKV II arealet. Efter sigende skal et museum til at grave render i jorden, for at se om der i arealet for ØKV II gemmer sig noget af interesse.

Endelig kom invitationen til informationsmøde vedr ØKV II. Det er den 16 september 17-19. Se den i jeres eboks.

Nyt om “Ørnekærs Vænge II”

Bestyrelsen har som lovet på generalforsamlingen arbejdet hårdt videre på at få flere informationer om, hvad der skal ske med området kaldet “Ørnekærs Vænge II”. Vi har forsøgt den almindelig dialog over flere måneder, men fik desværre ikke noget feedback. Derfor besluttede bestyrelsen at bede om aktindsigt, og så skete der noget.

Se her brevet om aktindsigt.

Følgende information er tilgået grundejerforeningen.

Der bliver opført 55 seniorboliger til personer, der er 55+. Byggeriet, som er et gennemprøvet svensk koncept ved navn ”Bovieran”, har fokus på tryghed og er grønt med en vinterhave, som danner ramme for beboernes fællesskab.

Bygningen opføres som tre længer i tre etager omkring en overdækket vinterhave og en nordvendt glasfacade. Den får et lyst udtryk med facader i gråbrunlige teglsten og altaner i en varieret rytme. 

Nord for ”Bovieran” opføres 14 moderne rækkehus. De opføres med facade i blødstrøgne facadesten og hvert hus har arkitektoniske detaljer omkring vinduer på første sal og i murværket ved indgangspartiet. 

Både ”Boviera’en” og rækkehusene bliver placeret nænsomt og med respekt for de eksisterende natur- og terrænforhold. De karakteristiske allé-træer langs Ørnekærs Vænge bliver så vidt muligt bevaret og sikret forsat pleje.

Lokalplanen for det nye område vil have  stor fokus på at bevare og forstærke offentlighedens adgang til området bl.a. med nye stiforbindelser på tværs af området og ved at bevare de eksisterende trampestier der løber ved fredskoven samt forbindelser til Ådalen og Ishøj Søpark. Derudover vil overgangen fra lokalplanområdet ud til den grønne kile mod syd bearbejdes og gøres tilgængelig, så herlighedsværdierne øges for området i sin helhed. 

Der skal udarbejdes og godkendes en ny Lokalplan for området, der vil blive sendt i høring på normal vis.

Tilsvarende information som denne vil i løbet af en uges tid blive rundsendt til alle beboerne i nærområdet, og når tid er, vil den samme personkreds modtage den nye Lokalplan til høring, og der vil blive inviteret til et borgermøde med bl.a. besigtigelse i området.

Bestyrelsen vil fortsat følge dette.