Ørnekærgård på Byrådsmøde 7 januar vedr ØKV II

Medlemmer af bestyrelsen i Grundejerforeningen Ørnekærgård overværede byrådsmødet d. 7. januar 2020. I forbindelse med spørgetiden stillede vi en række spørgsmål om, hvorvidt byrådet er informeret om en række punkter vedrørende Lokalplan 1.88, Ørnekærs Vænge Syd (også kaldet ØKV II).

I kan se spørgsmålene her:

2020, 7 Januar - Spørgsmål vedr ØKV II stillet på byrådsmøde

NOTE: Det håndskrevne spørgsmål lyder: “11. Rådgivende ingeniørfirma vedr. støjberegninger anfører at krav til støjniveau ved 30% åbne vinduer i opholds og soverum anføres i lokalplan.” Det resterende er rimeligt læsbar.

BEMÆRK: Hvis din browser giver problemer med at se spørgsmålene, så kan de også ses her.

Det er borgmesteren, der besvarer spørgsmål i spørgetiden, og han svarede ja til de to første, der mundtligt blev stillet under ét.

For de øvrige spørgsmål bad borgmesteren om at modtage spørgsmålene skriftligt med henblik på at svare senere. Vi må således konstatere, at borgmesteren, der er kommunens øverst ansvarlige for, at byrådsarbejdet foregår på betryggende og fuldt oplyst grundlag, ikke kunne bekræfte dette på stedet.

I stedet blev spørgsmålene umiddelbart efter byrådsmødet afleveret til kommunaldirektøren med henblik på en senere skriftlig besvarelse.

Byrådets debat om lokalplanen bekræftede os i vores bekymring om, hvorvidt byråd og udvalgs medlemmer var informeret om de faktiske forhold. Der blev fra et af partierne i byrådet rejst kritiske spørgsmål til sagsbehandling og, hvorvidt der skulle rejses forbehold til lokalplanen eller behandlingen helt skulle udskydes til uoplyste forhold var afklaret. Men borgmesteren konkluderede på flertalgruppens vegne, at en udsættelse af vedtagelse af lokalplanen ville være det samme som at sige til bygherre, at der ikke kunne bygges. Herefter blev særindstillinger om forbehold og udskydelse frafaldet.

Under debatten oplyste formanden for den socialdemokratiske byrådsgruppe, at høringsparterne i sagen var blevet informeret og havde fået svar på indsigelser. Dette er ikke korrekt. Vi har ikke modtaget nogen form for svar.

Efter afslutning af byrådsmødet foreholdt vi gruppeformanden, at udsagnet ikke var korrekt, hvilket tydeligvis overraskede hende. Vi påpegede også den fejlagtige oplysning overfor både borgmesteren, kommunaldirektøren, direktøren for Teknik og Miljø samt en række af medlemmerne fra Teknik- og Bygningsudvalget.

Vi fik i efterfølgende samtaler med en række politikere bekræftet vores formodning om, at de var mangelfuldt informeret.

I kan se eller gense TV Ishøjs udsendelse fra byråds mødet d. 7. januar 2020

Andet:

I øvrigt kan vi oplyse at vi d. 7. januar 2020 har modtaget svar på vores indlæg i forbindelse med høring vedr. den nye affaldsplan. Vi vender tilbage herom senere.

Hvis I undrer jer over ”hullet” i støjvolden for etape 1 ca. 100m syd for kommunegrænsen mod Vallensbæk, begrundes dette med, at der er ledningsanlæg netop der, som ikke kan tåle trykket fra mængden af jord fra en støjvold i fuld højde. Intentionen er i stedet at supplere med en støjskærm. Men vi må afvente. Der er til tider langt fra tanke til handling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen