Godt nytår – og lad os se frem mod 2020

Kære alle

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer af Ørnekærgård samt øvrige beboere i Ørnekærs Vænge et rigtig godt nytår.

Et fantastisk nytårsfortsæt kan være at DU ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet for grundejerforeningen Ørnekærgård.

Vi gør lige igen opmærksom på datoen for den kommende generalforsamling. Den er:

  • Tirsdag 3 marts 2020, kl. 19:00 – Vibeholmskolen, lokale 28

God jul og generalforsamling i 2020

Kære alle

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer af Ørnekærgård samt alle andre i Ørnekærs Vænge en glædelig jul.

Vi gør opmærksom på at datoen for den kommende generalforsamling er:

  • Tirsdag 3 marts 2020, kl. 19:00 – Vibeholmskolen, lokale 28

Der er brug for nye kræfter i bestyrelsen, så har du lysten til at deltage, så sig til.
Vi har brug for dig.

 

Ørnekærgård på byrådsmøde for spørgsmål vedr. støjvold

Repræsentanter for bestyrelsen overværede​ det åbne ​byrådsmøde i Ishøj d. 5. november. Formålet var, at få rejst spørgsmålet overfor det samlede byråd “Går den nye udvidelse af støjvolden mod motorvejen til Greve kommunegrænse eller ej”. I kan se tidligere spørgsmål til Poul Jørgensen, Formand for ​byrådets Bygnings- og Teknikudvalg, på vores hjemmeside. De var ​afledt af Poul Jørgensens oplysninger på kommunens informationsmøde 16. september 2019. Da vi ikke modtag svar på vores henvendelse herom, måtte vi rejse spørgsmålet på byrådsmødet.

Mundtlige spørgsmål skal rettes til Borgmesteren​, så vi spurgte indledningsvis om Poul Jørgensen kunne ​få lov at besvare spørgsmål. Dette blev afvist af Borgmesteren, med supplerende svar, at der var et brev undervejs til Grundejerforeningen. Spørgsmålet blev efterfølgende afleveret/meldt ud til byrådet, dog uden at vi fik fyldestgørende svar.

Efter byrådsmødet havde vi en samtale med Poul Jørgensen. Han havde ikke uventet en anden udlægning af sagen. ​Poul Jørgensen fik udleveret en kopi af mail og brev. Diskussionen varede en rum tid, og Poul Jørgensen udtalte at hullet selvfølgelig skulle lukkes.

​Vi opfordrede kraftigt til allerede nu at iværksætte forberedelse til lokal plan for ​den manglende strækning af støjvoldsprojektet ned mod kommunegrænsen til Greve. ​Vi deltager ​gerne i møde med forvaltningen, og ​Poul Jørgensen ville tale med Borgmesteren herom.

Dagen efter modtog vi mail/brev fra Ishøj Kommune med svar på vores spørgsmål​. Dette kan læses HER

Af andet af interesse for medlemmerne, kan nævnes at nuværende entreprenør på affaldsindsamling har opsagt kontrakten med ophør til 1. januar 2020. Derfor er Ishøj Kommune nu i gang med i samarbejde med 4 andre kommuner at danne et selskab som skal overtage affaldsindsamling.

Omkring fællesantenne er man i gang med at finde køber til nettet. Eksempelvis vil TDC deltage i møde med ​byrådet i starten af december, og forklare hvad de kan levere af udrulning af fiber. Detaljer kan læses i dagsorden for byrådsmødet.

Vedrørende høringssvar til lokalplanforslag 1.88 for Ørnekærs Vænge Syd/ØKV II

Bestyrelsen er i øjeblikket i færd med at udarbejde et høringssvar til Lokalplanforslag 1.88 udarbejdet af Ishøj Kommune vedrørende ny bebyggelse på Ørnekærs Vænge II (Syd).
Som basis for høringssvaret har vi udarbejdet en liste over punkter, vi vurderer er relevante at få behandlet. Vi uploader listen (KLIK HER) på vores hjemmeside, således at den kan inspirere øvrige beboere i området til at afgive høringssvar og ud fra egne holdninger til projektet.
Vi opfordrer så mange som muligt til at gennemgå lokalplanforslaget og afgive høringssvar.
Husk frist for høringssvar er d. 28. oktober/denne måned.
Vær også opmærksom på, at der kan være problemer ved upload, hvorfor man ikke bør vente til absolut sidste minut.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bliver støjvolden, fase 2, bygget helt ned til grænsen ved Greve kommune?

Det har fra formanden for byrådets Teknik- og Bygningsudvalg lydt, at støjvolden mellem Ørnekærs Vænge og motorvejen vil gå helt ned til kommunegrænsen til Greve.
Bestyrelsen er ved at undersøge, om denne nye oplysning er korrekt.
Se vores e-mail herom og brev med påmindelse, som vi har sendt på grund af manglende svar på e-mailen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ørnekærs Vænge II/Syd – klage over manglende miljøvurdering

Bestyrelsen har gennemgået Ishøj Kommunes forslag til lokalplan 1.88 og forslag til kommuneplantillæg nr. 10 vedrørende Ørnekærs Vænge II (“Ørnekærs Vænge Syd”), som blev sendt i høring med brev til alle medlemmers eBoks 5. september 2019.

Det fremgår, at byrådet har godkendt, at der ikke er behov for en egentlig miljøvurdering. Der er i stedet udarbejdet såkaldte “screeninger” af planforslagene.

Efter bestyrelsens opfattelse lever disse “screeninger” ikke op til kravene i lovgivningen, så vi har valgt at klage over byrådets beslutning om at undlade miljøvurdering til Planklagenævnet. Ankefristen var på kun fire uger, dvs. 3. oktober 2019, hvorimod fristen for høringssvar for selve planforslagene er 31. oktober 2019.

Der er et gebyr for at anke til Planklagenævnet på 900 kr. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis vi får helt eller delvis medhold i klagen.

Udgiften til klage er ikke med i grundejerforeningens budget for 2019, så der kan argumenteres for, at bestyrelsen skulle have sikret en generalforsamlings godkendelse af udgiften. Imidlertid har den korte klagefrist medført, at det ikke ville være muligt at indkalde en ekstraordinær generalforsamling inden fristen. Bestyrelsen har vurderet, at det tjener grundejerforeningens interesser bedst at gennemføre klagen, så vi har valgt at gennemføre den uden godkendelse af udgiften på en ekstraordinær generalforsamling.

Klagen kan læses her.

Vedrørende den øvrige del af lokalplanforslaget, hvor klagefristen er i slutningen af denne måned, arbejder vi i bestyrelsen på en liste over hvilke punkter, der bør ændres i det udsendte forslag, og har vores fokus.

Vi vil lægge listen på hjemmesiden i næste uge, hvor hver især kan vurdere ens egen holdning til de enkelte punkter. Det skal således ses som lidt inspiration.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

HUSK – infomøde 16 sep. – TILMELDING SENEST 9 sep. kl 12 – HUSK

Grundejerforeningen gør opmærksom på at der er TILMELDINGSFRIST til infomøde om bebyggelse syd-øst for Ørnekærs Vænge (i daglig tale “Ørnekærs Vænge II”).

FRISTEN er mandag 9 september kl 12:00.

INDEN DA SKAL DU HAVE TILMELDT DIG TIL Camilla P. via email 38637@ishoj.dk. 

Infomødet er 17:00-19:00 med start på udviklingsområdet.

Kommunen skriver desuden at, hvis det regner så afholdes mødet først fra kl 17:30 og da med start og slut på Vibeholmskolen.

Ørnekærs Vænge II – grundejerforening og samarbejde

Fra ejere af huse i Ørnekærs Vænge, der ikke er medlemmer af Grundejerforeningen Ørnekærgård, får vi af og til spørgsmål om, man kan blive medlem.

Herudover er der uvished om grundejerforenings medlemskab med hensyn til det planlagte byggeri, Ørnekærs Vænge II. Derfor ønsker bestyrelsen at give en kort forklaring af, hvorfor dette ikke bare er noget man gør.
Herefter et muligt oplæg for et udvidet samarbejde specielt med fokus på ØKV II.

Grundejerforening

Nuværende grundejerforening blev dannet i forbindelse med udstykning af en parcel, hvor en entreprenør stod for byggemodning samt opførelse af en række huse. I forbindelse med oprettelsen af grundejerforeningen (for disse huse), blev der tinglyst nogle forpligtigelser, og disse forpligtigelser kan ikke, uden store omkostninger, ændres.

Det har tidligere været undersøgt, hvorvidt der var mulighed for at udvide grundejerforeningen med de resterende ejendomme. Kravet var dengang, at man skulle være underlagt samme klausuler/forpligtelser, som nuværende medlemmer, samt at det skulle omfatte alle i den resterende bebyggelse. Det viste sig, at der ikke var opbakning til dette.

Det er heller ikke umiddelbart muligt at have en grundejerforening, hvor nogle medlemmer er underlagt nogle juridiske forpligtelser, og hvor andre medlemmer ikke er underlagt disse forpligtelser.

Som et kuriosum kan det nævnes, at Ishøj Kommune selv stod for udstykningen af de resterende parceller, og Ishøj Kommune fejlede dengang ved ikke at stille krav med hensyn til medlemskab af en grundejerforening.

Vi håber, at ovenstående beskriver, hvorfor man ikke umiddelbart kan udvide bestående forening.

Ørnekærs Vænge II

Lad os vende fokus mod den nuværende situation. ØKV II står til at blive bebygget jf lokalplan, og der er infomøde 16 september og dernæst frist for høringssvar.

Grundejerforeningen vil naturligvis gerne hjælpe med spørgsmål af både generel karakter og omkring det planlagte byggeri. Pt. arbejder bestyrelsen med det udsendte materiale og vurderer konsekvenser i forhold til det nuværende Ørnekærs Vænge. Vi kan udtale os i sagen på vore medlemmers vegne, hvorimod vi må opfordre øvrige beboere i området til at reagere ud fra egne betragtninger. Og meget gerne individuelt. Dette gælder naturligvis også medlemmer indenfor grundejerforeningen.

En mulighed kan være, at beboere udenfor grundejerforeningen danner en gruppe, og at denne gruppe vælger en eller to kontaktpersoner. Vi kan efterfølgende mødes, og udveksle informationer samt arbejde med én fælles front.

Vi må konstatere at valget til byrådet er overstået, og at man fra politisk side af al kraft forsøger at nå op på et indbyggertal på 25.000. Hvorfor lige 25.000 oplyses ikke. Derfor skal der bygges så meget som muligt, og uden en samlet arkitektonisk plan for kommunen.

Kontakt til Ørnekærgård

Henvendelser til grundejerforeningen kan ske via vores mail info@ørnekærgård.dk.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Ørnekærgård
Formand
Viggo Petersen