Klima- og miljøpris 2021 – kender du en kandidat?

Her er lidt “reklame” fra Grønt Råd.

Kender du en person, forening eller virksomhed, som gør en aktiv indsat for at gøre vores naturlige omgivelser grønnere?
Så kan du indstille vedkommende til Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpris 2021.

Der er frist for indstilling af kandidater den 1. maj, 2021 og vinderen offentliggøres den 7. september, hvor prismodtageren vil modtage en præmie på 5.000 kroner.

Klik her og læs mere om Klima- og miljøpris 2021.

INAF – det er grundejerforeningen ikke involveret i

Der er sikkert nogle af jer som har modtaget en mail fra INAF/Kabelplus og læst om det på facebook.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at grundejerforeningen ikke er involveret i arbejdet og muligheden for internet og TV fra Ishøj Ny Antenneforening (INAF).
Ligeledes er det misvisende, at det af teksten fremgår som om Ishøj Ny Antenneforening vil kunne levere ydelse via fiber til vore medlemmer efter 1. juni, såfremt man tilmelder sig.
Alle medlemmer i grundejerforeningen er individuelt tilsluttet, og skal således selv tage stilling til leverance fra Stofa, når de engang melder ud omkring produkter og priser.

Støjvolden – fase 2 – nyt fra kommunen

Vi har modtaget nedenstående email fra Ishøj kommune.

Kære grundejerforeninger
RGS som er entreprenør på jordentreprisen har nu meldt tilbage at de er klar til at køre jord til støjvolden ved Ørnekærs Vænge.
Tilkørsel af jord vil starte op i uge 8 og vil fremadrettet ske på hverdage i tidsrummet kl. 8-16. Tidshorisonten er beregnet til ca. 45 arbejdsdage.
Årsagen til at der er tilføjet yderligere 4 uger, er fordi projektet er blevet udvidet i forhold til de oprindelige planer.
Hastigheden ind gennem Ørnekærs Vænge nedskiltes til 30 km/t ved opsætning af zone-tavler og det bliver forbudt at færdes på den nyasfalteret sti for lette trafikanter i tidsrummet kl. 6-18 ligeledes på hverdage.

Oversigtstegning af jordprojektet kan ses her.
Ishøj Kommune skal beklage de gener der er forbundet med dette arbejde.

Møde med TB-udvalget om bl.a. fortove

Teknik og Bygningsudvalget har sagt ja til mødes med Grundejerforeningen. Oprindeligt var administrationens (Ishøj Byråds) indstilling, at der ikke var behov for møde, men tilsyneladende har Teknik og Bygningsudvalget besluttet anderledes. Dette er meget værdsat af grundejerforeningen, fordi den gode dialog mellem kommune og borgere er nødvendig.

Mødet er begrænset til 5 personer og i det fri, og vil blive efter 16. februar hvor Teknik og Bygningsudvalget har møde. Pt er der dialog om det praktiske, og bestyrelsen ser frem til mødet.

Brevet fra Teknik og Bygningsudvalget kan læses her.

Støjvolden – fase 2 – nyt fra kommunen

Vi har modtaget nyt om støjvolden fase 2. Her er indsat den tekst vi har modtaget fra Ishøj kommune.

“Kære grundejerforeninger

Ishøj Kommune påbegynder nu det forberedende arbejde med at rydde eksisterende beplantning på strækningen mellem Ørnekæret og Ishøjstien/ Baldersbækken.
Rydningen påbegyndes mandag den 18. januar 2021 og arealet er vist nedenfor med orange (tryk her for at se billede).

Som oplyst på orienteringsmødet den 22. oktober 2020 ville Center for Park, Vej og Miljø afsøge muligheden for at køre jord ind fra Ørnekærs Vænge i en begrænset periode i tidsrummet kl. 8-16.
Cowi har vurderet at det ikke er i strid med gældende VVM redegørelse for projektet og forslaget er forelagt Teknik- og bygningsudvalget uden bemærkninger.

Der er vedlagt foreløbig plan for projektet (jorddelen_SK ETA2) for delområdet og endelig plan fremsendes når stierne er indtegnet. Se billede her.
Perioden for tilkørsel af jord er endnu ikke planlagt, da der afventes godkendelse fra Vejdirektoratet i forhold til dispensation fra vejbyggelinjen.”

Byrådsmøde 5 JAN’21 – ØKV II/Syd og fortove (opfølgning)

Så er 2021 startet, men det er som, om at dette ikke er gået op for Ishøj kommune, i hvert fald ikke i relation til vores spørgsmål. De kører lidt i samme rille og virker ikke specielt interesserede i at gå i dialog med kommunens borgere.

Fejlen med at byggeriet af rækkehusene ikke kan starte, førend støjvolden er helt færdig, er ikke noget Ishøj kommune synes er særligt alvorlig. Det er blot en tastefejl (skriver de), og kan ske.
Korrekt at tastefejl kan ske, men dette er ikke hvilken som helst tastefejl.
Dette er reelt et forkert svar, og deres fejl betyder, at byggeriet kan startet 1,5 til 2 år før end forventet, og giver en helt anden impact end det “oprindelige” svar.
Vi mener ikke på nogen måde, at dette er acceptabelt, men Ishøj kommune ser åbenbart anderledes på dette.

Her kan I læse de svar vi har fået retur fra kommunen efter vores spørgsmål stillet på byrådsmødet 5 januar 2021.

Byrådsmøde 1 DEC’20 – ØKV II/Syd og fortove

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Ørnekærgård overværede byrådsmødet d. 1. december. I får hermed et referat af vores oplevelse.

Baggrunden var, at vi havde fremsendt to spørgsmål skriftligt, og til besvarelse i forbindelse med spørgetiden under den åbne del af byrådsmødet.

Ved spørgetidens start, blev der fra Borgmesterens side spurgt om der var spørgsmål til byrådet.

Da der ikke fra salen blev stillet spørgsmål, erklærede Borgmesteren at den åbne del af byrådsmødet kunne starte. Efter en protest, hvor det blev fremført, at der var fremsendt spørgsmål i skriftlig form, opstod der lidt panik. Det lykkedes at finde brevet fra os, hvorefter Borgmesteren kunne påbegynde oplæsning af fremsendte spørgsmål til byrådsmødet. Man kan her undre sig at borgmesteren ikke er bedre forberedt, eller måske ønskede han ikke at svare på spørgsmålene? De må stå hen i de uvisse.

Foreningens spørgsmål var omkring manglende fortov i området samt omkring start af byggeri af rækkehuse ved Boverian byggeriet.  Brev med spørgsmål kan læses her.

Efter oplæsning af det første spørgsmål omkring opstart af rækkehus byggeriet ved Boverian, opstod der forvirring. Efter intern diskussion mellem borgmesteren og embedsmændene blev der ”opfundet et til lejligheden” svar. Oprindeligt havde Borgmesteren og den tekniske direktør kommunikeret at byggeriet af rækkehusene først kunne startes op EFTER at støjvolden var anlagt (læs ”færdig”). Men de trak nu i land og sagde, at der skulle i stedet have stået, ”at boligerne først kan tages i brug når byggeriet af støjvolden og dermed krav til støj i området er opfyldt.”. Afslutningsvis blev anført at foreningen efterfølgende vil få et udførligt svar på spørgsmålet.

 Til spørgsmålet omkring manglende og utilstrækkelige fortove i Ørnekærs Vænge, var borgmesterens svar, ”der er generelt smalle fortove i området, og såfremt der ikke er plads på fortovet, må man gå ud på vejen, hvor der er plads”.

Vi finder dette svar uhyre respektløs, og på ingen måde seriøst. Vi oplever ofte, at personer med barnevogne samt de, som er dårligt gående, og flere, er nødt til at gå ude på vejen. Dette skyldes bl.a. at man ikke med barnevogn eller rollator kan passere trappetrinene, hvis man skal op til busstoppestedet. Og vejen må tages i brug, da der ikke findes fortov på stykket af Ishøj Søvej mellem stamvejen til Ørnekærs Vænge og lysreguleringen.

Der er i forvejen problemer med høj hastighed på vejene i området, og pt er der mange lastbilder og anden transport pga. Boverian og rækkehuse byggeriet, og snart vil der i en længere periode være endnu flere lastbiler, ifm. udvidelse af støjvolden. Her skal skolebørn, familier med barnevogne og vanskeligt gående kæmpe m.fl. kæmpe om pladsen. Vi må konstatere, at svage trafikale grupper ikke har byrådets interesse, og at sikkerhed ikke har fokus i Ishøj Kommune.

I tillæg til svar fra Borgmesteren, blev det oplyst, at vi vil få et skriftligt udførligt svar senere. I dette brev anføres det at nuværende fortov kan udvides. Men om der er vilje til det er uafklaret. Kommunen benytter allé træerne som undskyldning og siger, at de ikke kan tåle anlæggelse af et fortov. Generelt giver dette brev udtryk for manglende indsigt i træer og uvilje mod mere fortov. Det ville være bedre hvis kommunen svarede åbent og ærligt og indgik i dialog med beboerne i området.

Senere på byrådsmødet var der et punkt, der omhandler etablering af en ny sti mellem banelegemet og industri bygningerne langs Industrivangen. Stien skal forsynes med ekstra belysning for at forøge sikkerheden. Begrundelsen var her ”et behov for at sikre de lette trafikanter bedre i området”.

Projektet blev kraftig promoveret af gruppeformanden fra socialdemokratiet, Jonna Stark. Projektet med den nye sti havde sagsnummer 291, og blev godkendt på byrådsmødet.

Det er desværre skræmmende at konstatere, at bor der en politiker i området, så er kassen åben. Dette på trods af, at der i pågældende områder er brede fortove på begge sider af vejen. Man hører til tider politikere undres over, at der er manglende tillid mellem det politiske system og befolkningen.

Hvorfor er vi i den situation, at vi skal stille spørgsmål ved politikeres og embedsfolkets troværdighed?

Det kan vi ikke løse, men vi fortsætter med at stille spørgsmål, til udmeldinger fra kommunen og Borgmesteren, hvis de ikke giver mening.
Og her kan I læse de spørgsmål bestyrelsen har stillet til byrådsmødet 5 januar.

I kan se video fra byrådsmødet her.

Med venlig hilsen Formanden

Ishøj Fællesantenne

Forbrugerinfo:

Som optakt til salget af Ishøj Fællesantenne har byrådet prækvalificeret to mulige købere af fællesantennen. Det er Stofa og Ishøj Ny Antenneforening. Brugerrådet har oplyst, at det har udarbejdet en vurdering af de to mulige købere i et notat til byrådets Økonomi- og Planudvalg. Det kan I se på  
https://ishoj.dk/sites/default/files/files/Brugerr%C3%A5d_Notat%20om%20pr%C3%A6kvalificerede.pdf .

Corona

Ishøj kommune har sendt materiale rundt vedr Corona, som beskriver, hvordan man forholder sig, hvis man er smittet med corona-virus.
Det vil vi som bestyrelse for grundejerforeningen gerne støtte op omkring, og derfor gør vi materialet tilgængeligt her på vores hjemmeside.

Der er sendt 2 filer omkring det samme. Det ene er en kort version.
Fuld fil tryk her
Kort version tryk her